PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉHO UZLU

 

Tato závazná pravidla (dále jen pravidla) upravují způsob a podmínky využívání diskového prostoru, technického a programového vybavení na internetových serverech informačního systému "orgman.cz" (dále jen uzel), aby mohl být zajištěn jeho plynulý provoz. Tato pravidla se vztahují na veškeré počítače nebo terminály (vlastní, školní, cizí, pronajaté atd.), které jsou jakýmkoliv způsobem připojeny k uzlu (dále jen připojení).

 

1. Vymezení pojmů a termínů

Správcem vymezeného diskového prostoru uzlu je správce informačního systému (dále jen správce IS). Správce IS stanoví názvy adresářů, jejich strukturu a přístupová práva jednotlivých uživatelů.

Administrátor uzlu zajišťuje plynulý provoz uzlu a nastavení uživatelského prostředí na internetových serverech podle pokynů správce IS.

Poskytovatel připojení smluvně zajišťuje připojení k uzlu a provádí nastavení uživatelského prostředí a přístupových práv mimo diskové prostory uzlu podle pokynů správce IS.

Uživatel (připojená osoba nebo organizace) je každý, kdo uživatelské konto (služby připojení, domovské adresáře přidělené uživateli) na uzlu používá. Výběr a jména uživatelů pro připojení stanoví správce IS, příp. administrátor.

Odpovědný pracovník - operátor je osoba, která byla pověřena správcem IS nebo vedoucím organizace obsluhovat zařízení, odpovídat za připojení, přenos a ochranu dat a využívat uživatelské konto přidělené na uzlu. Odpovědní pracovníci jsou zároveň kontaktními osobami pro komunikaci uživatelů z daného pracoviště se správou Internetového uzlu a poskytovatelem připojení. Oprávněným uživatelem v případě organizace je její statutární zástupce, příp. jím pověřený odpovědný pracovník.

 

2. Základní ustanovení

Přístup do sítě Internet prostřednictvím uživatelského konta zřízeného uživateli na uzlu je určen především pro použití oprávněnými uživateli k výměně dat mezi těmito uživateli. Při dodržení závazných pravidel pro komunikaci a ochranu dat, může být v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím umožněn přístup na Internet, příp. některé další služby sítě i dalším uživatelům (organizacím) za úplatu.

Anonymní přístup je připojení, kdy má uživatel (anonymous) přístup pouze k volně šiřitelným službám a datům. Anonymní přístup do Internetu může zprostředkovat oprávněný uživatel ostatním osobám pouze bezplatně pro potřeby dalšího vzdělávání, příp. žákům v rámci výuky, pokud bude zajištěna ochrana přístupových hesel a dat uživatele na uzlu a zablokovány další služby uzlu (E-mail, přístup do vyhrazených FTP adresářů, zápis do WWW stránek).

Základními službami uzlu jsou:
                •
zajištění anonymního přístupu do Internetu
                •
přenos datových souborů (FTP)
                • 
elektronická pošta (E-mail)
                • 
možnost prezentace vlastních
WWW stránek

Správce IS nebo jím pověření uživatelé budou průběžně monitorovat a vyhodnocovat dodržování pravidel, aktivity uživatelů a využití diskového prostoru uzlu.

 

3. Povinnosti a práva uživatelů

Každý uživatel před realizací připojení absolvuje základní zaškolení nebo jinak prokáže, že umí obsluhovat potřebná zařízení (což se předpokládá, má - li již uživatelské konto) a potvrdí, že zná tato pravidla a bude je dodržovat.

Je zakázáno přenášet a vystavovat na diskovém prostoru uzlu nadbytečný objem dat, soubory, jejichž obsah je v rozporu se zákonem nebo je nevhodný pro děti, používat uzlu pro politickou či náboženskou agitaci, pro hromadné šíření nevyžádané pošty (spamů). E-mailová zpráva má charakter otevřené listovní zásilky a “ WWW soubory” jsou volně přístupné ke čtení všem uživatelům.

Služeb uzlu nesmí být školami a školskými zařízeními použito ke komerčním účelům (inzerce, poskytování informací, programů a dat ze sítě za úplatu apod.). Výjimku může povolit správce IS pro účely zajištění metodické pomoci školám (informace o poradách, vzdělávacích akcích, soutěžích žáků, programech, školním vybavení, pedagogické literatuře, učebnicích, učeb. pomůckách apod.).

Uživatel může používat připojení pouze pod tím uživatelským jménem, které mu bylo přiděleno. Heslo ke svému uživatelskému účtu udržuje v tajnosti tak, aby bylo zabráněno možnosti zneužití připojení. Pokud není dohodnuto jinak, smí být pod stejným uživatelským jménem připojen pouze jeden uživatel (PC). Uživatel zodpovídá za škody vzniklé v důsledku zneužití jeho uživatelského účtu, které bylo umožněno nedbalým zacházením s heslem nebo přístup. právy.

Přístupová práva uživatele jsou dána jeho uživatelským jménem a účastí ve skupinách uživatelů. Uživatel se nesmí žádným způsobem pokusit získat přístupová práva nebo privilegovaný stav, který mu nebyl přidělen. Jestliže uživatel získá uživatelská práva nebo privilegovaný stav, který mu nepatří a to jakýmkoliv způsobem, včetně hardwarové nebo softwarové chyby, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit správci IS nebo administrátorovi.

Uživatel nesmí vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a výkonnost sítě nadměrným zatěžováním datovými přenosy. Má-li uživatel podezření, že svou činností porušil integritu systému či dat uživatelů, je povinen o tom neprodleně uvědomit poskytovatele připojení nebo správce IS.

Uživateli je zakázáno vědomě používat a šířit nelegální software a počítačové viry. Není dovoleno pokoušet se získat přístup ke chráněným informacím, programům a datům jiných uživatelů. Rovněž je zakázáno kopírovat a distribuovat soubory, pokud to příslušný držitel autorských práv výslovně nepovolil.

Proti rozhodnutí administrátora nebo poskytovatele připojení je možno se odvolat ke správci IS.

 

4. Postihy za nedodržení těchto pravidel

Pokud by objem přenášených nebo uložených dat na uzlu ohrožoval chod informačního systému, může správce IS rozhodnout o omezení velikosti nebo typu přenášených souborů, příp. o stažení nebo vymazání některých souborů.

V případě, že dohodnutá kapacita schránky nebo adresáře některého z uživatelů uzlu bude zaplněna z více jak 80%, upozorní administrátor uzlu na tuto skutečnost správce IS a příslušného uživatele.

Nedodržení těchto pravidel uživatelem může být považováno za porušení základních povinností pracovníka podle Zákoníku práce. Porušení pravidel může být postihnuto omezením nebo odnětím práva připojení k uzlu. Závady vzniklé porušením těchto pravidel budou odstraněny na náklady uživatele (organizace), který závadu zapříčinil. Hrubé porušení pravidel může být předmětem soudního stíhání podle občanského nebo trestního práva.

 

Tento řád je platný s účinností od 1.9.2016 do vydání řádu nového a nahrazuje v plném rozsahu obdobný řád se starším datem.

 

 

David Růžička
Administrátor internetového uzlu

Jiří Koc

Operátor pro Infocentrum Znojmo 

PaedDr. Jiří Pokorný

Správce informačního systému

 

 

 

 1.info Praha Vranov Znojmo Služby Domény Školství Kontakty Odkazy 

Aktualizováno 15.01.2017  Responzivní web přístupný pro mobilní telefony a zrakově postižené dle vyhl. č. 64/2008 Sb.  ©