ORGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD LOKÁLNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

ORG

MAN

 

 

Lokální počítačová síť provozovaná na serverech informačního systému orgman.cz (dále jen síť) je budována a provozována jako integrovaný celek pod jednotnou správou se společným sdílením serverů a rozvodů. Ochrana a sdílení dat je zajištěna podle potřeb uživatelů, v souladu s platnými pravidly a předpisy o ochraně dat v informačních systémech.

Připojení na Internet je zajištěno prostřednictvím serveru „sis.znojmo.cz“.  Při dodržení Závazných pravidel pro užívání služeb internetového uzlu může být v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím umožněn přístup na Internet, příp. některé další služby sítě i dalším uživatelům (organizacím) za úplatu.

 

 

Typy uživatelů sítě a jejich povinnosti

1. Správce informačního systému (dále jen správce IS)

 • samostatně realizuje tvorbu informačního systému (IS) v oblasti působnosti

 • buduje a organizačně zabezpečuje chod počítačové sítě

 • vytváří závazná pravidla pro uživatele IS a kontroluje jejich dodržování

 • organizuje připojení zařízení (organizací) na Internet prostřednictvím společného Internetového uzlu

 • schvaluje nové uživatele Internetového uzlu a jejich uživatelská práva

 • poskytuje přímou metodickou pomoc a zajišťuje poradenské služby při zavádění a využívání informačních technologií

2. Administrátor – správce lokální počítačové sítě (dále jen správce sítě)

 • udržuje lokální počítačovou síť, zajišťuje provoz a zodpovídá za její chod

 • zajišťuje ochranu individuálních dat v elektronickém informačním systému sítě

 • dle pokynů správce IS vytváří a udržuje uživatelské prostředí na serverech

 • vykonává správu síťového operačního systému a zajišťuje instalaci programového vybavení

 • vytváří a udržuje síťové tiskové prostředí

 • zabezpečuje správnou funkci instalovaného programového vybavení

 • v potřebném rozsahu zaškoluje operátory sítě a organizuje jejich práci tak, aby byl zajištěn plynulý provoz sítě

3. Operátor lokální počítačové sítě pro určenou organizaci nebo skupinu uživatelů (dále jen operátor)

 • ovládá běžný provoz výpočetní techniky počítačové sítě, upozorňuje ostatní uživatele na poruchy a výluky provozu sítě

 • zabezpečuje svěřený úsek počítačové sítě proti možnému zneužití a odpovídá za ochranu dat

 • zajišťuje provoz výpočetní techniky vč. tiskáren, provádí doplňování papíru a výměnu tonerů

 • provádí zaškolení ostatních uživatelů sítě v základní obsluze výpočetní techniky a tiskáren

 • zajišťuje další činnosti související se zajištěním provozu sítě podle pokynů správce nebo administrátora

4. Běžní uživatelé lokální počítačové sítě (dále jen běžný uživatel)

 • běžným uživatelem se může stát osoba (organizace) na základě souhlasu vedoucího organizace po dohodě se správcem IS, který přidělí uživatelské jméno a potřebná přístupová práva

 • běžný uživatel je povinen řídit se pokyny správce IS, administrátorů a operátorů počítačové sítě

 

 

Zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu sítě

 1. Uživatel se nesmí žádným způsobem pokusit získat přístupová práva nebo privilegovaný stav, který mu nebyl přidělen správcem IS, ani vědomě narušovat práci ostatních uživatelů nebo chod sítě.

 2. Jestliže uživatel získá uživatelská práva nebo privilegovaný stav, který mu nepatří, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit správci sítě.

 3. Uživatel je povinen dodržovat předpisy pro ochranu dat a informací platné pro příslušné pracoviště.

 4. Je zakázáno kopírovat a distribuovat soubory, data a části operačního systému, pokud to držitel autorských práv k nim a správce sítě výslovně nepovolili.

 5. Provoz serverů počítačové sítě je zajištěn nepřetržitě, vyjma doby neodkladných oprav zařízení sítě nebo výpadku dodávky el. energie delšího než 5 minut.

 6. Správa IS zajišťuje zálohování dat, která se nachází na hlavním serveru v předem dohodnutých adresářích.

 7. Správa IS neodpovídá za data na lokálních discích (stanicích) ani za poruchy vzniklé uložením dat nebo SW na lokální disk (stanici) uživatele.

 8. Každý uživatel má přiděleno uživatelské jméno (user name), které je kryto heslem.

 9. Běžní uživatelé se smí přihlašovat k síti pouze pod přidělenými uživatelskými jmény a využívat služeb sítě v souladu s přidělenými přístupovými právy

 10. Každý uživatel chrání své přístupové heslo před zneužitím jinými osobami.

 11. Běžní uživatelé mohou své přístupové uživatelské heslo měnit s vědomím správce IS.

 12. Uživatelský účet umožňující spravovat počítačovou síť smí používat  jen správce IS nebo administrátor sítě, příp. servisní pracovníci (firmy) na základě uzavřené dohody o zachování mlčenlivosti a ochraně uložených dat.

 13. Uživatelé, kteří nemají přiděleno vlastní uživatelské jméno (např. účastníci vzdělávacích akcí), se mohou přihlásit pod uživatelským jménem „host", a to pouze se souhlasem a pod dohledem pracovníka, který má přiděleno vlastní přístupové uživatelské jméno. Tento pracovník přebírá veškerou odpovědnost za aktivity "hosta" v počítačové síti.

 14. Uživatelské jméno „host" nemusí být kryto žádným heslem a má přístupová práva pouze k volně šiřitelným datům.

 15. Technické závady, požadavky a připomínky, týkající se provozu sítě a přístupových práv, projednávají uživatelé neprodleně s operátorem, administrátorem, příp. správcem IS.

 16. Uživatel, který se bez předchozí konzultace se správcem IS nebo administrátorem přihlásí do sítě pod jiným než jemu přiděleným uživatelským jménem, změní nastavení uživatelského prostředí nebo uloží soubory na lokální disk (stanici), nese veškerou zodpovědnost za případné poruchy a ztrátu uložených dat.

 17. Závady vzniklé porušením tohoto organizačního řádu budou odstraněny na náklady uživatele (organizace), který závadu zapříčinil.

 18. Proti rozhodnutí operátora se lze odvolat k administrátorovi sítě.

 19. Proti rozhodnutí administrátora se lze odvolat ke správci IS.

 

Tento řád je platný s účinností od 1.9.2016 do vydání řádu nového a nahrazuje v plném rozsahu obdobný řád se starším datem.

 

 

 

David Růžička
Administrátor lokální počítačové sítě

Jiří Koc

Operátor pro Infocentrum Znojmo 

PaedDr. Jiří Pokorný

Správce informačního systému

 

 

 1.info Praha Vranov Znojmo Služby Domény Školství Kontakty Odkazy 

Aktualizováno 09.12.2016  Responzivní web přístupný pro mobilní telefony a zrakově postižené dle vyhl. č. 64/2008 Sb.  ©