INFOCENTRUM a PEDAGOGICKÉ STŘEDISKO ZNOJMO 

Rudoleckého 25 - 2. patro    www.ic1.cz/znojmo 

 

PROVOZNÍ ŘÁD INFOCENTRA

 

 

1.   Tento Provozní řád Infocentra a Pedagogického střediska Znojmo (dále jen Infocentrum) vychází z Koncepce Ifocentra a vztahuje se na veškeré prostory v 2. patře budovy ve Znojmě na ulici Rudoleckého 25. Zajištěním provozu Infocentra, vydáváním Provozního řádu a zajištěním jeho dodržování je nájemcem prostor pověřena Správa Infocentra reprezentovaná výkonným ředitelem Infocentra.

2.   Informační servis poskytuje Správa Infocentra prostřednictvím informačního systému"ORGMAN", na internetové adrese www.ic1.cz, a dalších doménách. Informace pro návštěvníky jsou zveřejněny také na vývěsce u vchodu do Infocentra v 2. patře.

3.   Smluvní uživatelé Infocentra jsou osoby užívající prostory a služby Infocentra na základě smluv uzavřených s nájemcem Infocentra. Smluvní uživatelé zodpovídají za to, že "jejich" návštěvníci (vč. účastníků kurzů) nebudou nadměrně rušit ostatní ani vstupovat do prostor, které nejsou určeny veřejnosti. Pro usnadnění vzájemné komunikace je každému smluvnímu uživateli přidělena telefonní linka pobočkové tel. ústředny s provolbou 515 262 9** a kontaktní mailová adresa příjmení@ic1.cz, příp. přimeni@orgman.cz.

4.   Přístup návštěvníků do učeben a dalších prostor Infocentra jištěných kódovými zámky je povolen pouze se souhlasem a podle pokynů osob, uvedených v Kontaktech, vyvěšených u vchodu do Infocentra v 2. patře a na webu. Smluvní uživatelé jsou povinni nahradit Správě Infocentra škodu, kterou způsobí osoby, které za ním do pronajatých prostor docházejí.

5.   Smluvní uživatelé i návštěvníci Infocentra jsou povinni dodržovat zásady ochrany dat a majetku. Při práci s výpočetní technikou jsou uživatelé dále povinni dodržovat organizační a provozní řád počítačové sítě a internetového uzlu. Smluvní uživatelé zodpovídají za dodržování režimu zamykání společných prostor Infocentra.

6.   Ve všech prostorách Infocentra platí zákaz kouření. Všechny osoby pobývající v prostorách Infocentra jsou povinny dodržovat bezpečnostní i protipožární předpisy, zajišťovat ochranu životního prostředí a neplýtvat vodou ani energiemi. Smluvní uživatelé jsou povinni strpět kontrolu jimi užívaných prostor a umožnit Správě Infocentra na požádání přístup do jimi užívaných prostor.

7.   Smluvní uživatelé ani návštěvníci Infocentra nesmí umisťovat bez souhlasu Správy Infocentra věci do společných prostor. Umístěnou věc je smluvní uživatel povinen na pokyn Správy Infocentra odstranit ve stanovené lhůtě. Neučiní-li tak smluvní uživatel, může odstranění věci ze společných prostor provést Správa Infocentra na náklady smluvního uživatele a má právo věc na náklady smluvního uživatele zlikvidovat.Správa Infocentra odstraní věci ze společně užívaných prostor zejména v případech kdy jsou umístěny bez souhlasu Správy Infocentra, jejich umístění je v rozporu z Koncepcí Infocentra, zabírají místo vyčleněné jinému účelu či uživateli, nebo komplikují úklid.

8. Tento provozní řád je platný s účinností od 2.1.2017 do vydání nového provozního řádu a nahrazuje v plném rozsahu obdobnou směrnici se starším datem.

 

 

PaedDr. Jiří Pokorný, ředitel Infocentra

 

 Responzivní web přístupný pro mobilní telefony a zrakově postižené dle vyhl. č. 64/2008 Sb.  ©